40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes


Verantwoording 40-dagenaktie 2020

Ondanks dat er in de 40-dagentijd door de corona-uitbraak geen kerkdiensten gehouden konden worden bent u, parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes, ons niet vergeten.

Dankzij uw onverminderde bijdragen heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie ook dit jaar opnieuw een aantal projecten in de Derde Wereld kunnen ondersteunen.

Onder het motto Met School meer Toekomst vroegen wij uw steun voor de Stichting Ton Memorial School Sailung, die een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal wil realiseren.

De stichting heeft door onze donatie nu voldoende fondsen binnen om dit ambitieuze project op te starten en de officiële bouwaanvraag is inmiddels door Krishna ingediend. Geen eenvoudige zaak in Nepal. Om u een idee te geven: Het is drie uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp met snel internet om alle vereiste paperassen binnen te halen. Gelukkig kreeg Krishna op de terugweg een lift. Thuis alle benodigde documenten invullen en vervolgens deze met de bouwtekeningen indienen bij het dichtstbijzijnde officiële kantoor, dat ook weer op een uur afstand lopen is en waar al een lange rij wachtenden staat.

Ook in Nepal heeft men te maken met strenge corona-maatregelen. Hierdoor had het verplaatsen van de oude schoollokalen, nodig om de bouwgrond voor de nieuwe school vrij te maken, enige vertraging opgelopen. Maar men was toch nog net op tijd klaar voor juli, toen alle scholen in Nepal na 3 maanden lockdown weer opengingen.

Men kan nu verder en de aanbesteding voor de bouw heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij gekozen is voor lokale bouwers.

Hierbij een impressie van het schoolgebouw, dat in 2 fases gerealiseerd gaat worden.

Fase 1 in de periode 2020 – 2021: 8 lokalen en fase 2 in de periode 2023 – 2024 nog eens 4 lokalen.

Verder hebben wij de stichting Caring Unites in Nepal, naast het schoolgeld voor twee leerlingen, nog een extra bijdrage kunnen geven voor de aanschaf van voedselpakketten. Doordat Nepal vanwege Covid-19 sinds eind maart in volledige lockdown was gegaan, kwamen veel mensen per direct zonder werk te zitten. Daar het veelal om mensen gaat uit de armste regio’s, die voor werk naar Kathmandu zijn gekomen, konden ze geen beroep doen op eventuele gemeentelijke voorzieningen en een sociaal vangnet zoals in Nederland is er niet. Dankzij uw steun heeft Caring Unites nog eens 42 families kunnen helpen met voedselpakketten, waarmee ze ongeveer 3 weken mee vooruit konden.

Voorts hebben wij ook nog een bijdrage kunnen leveren aan het zonnepanelen-project van Pater van Wegen, waardoor de school in Friersdale minder afhankelijk wordt van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk bijna dagelijks) uitvalt.

Tenslotte ontvingen wij van de stichting Mzee Kamabee een terugkoppeling, die wij graag met u willen delen. Hoewel er in Tanzania geen lockdown tijdens de corona-uitbraak was, werden wel alle scholen gesloten en de studenten naar huis gestuurd. In Nadanya en omstreken hebben de oudere studenten tijdens deze periode de jongere kinderen in kleine groepjes geholpen bij het huiswerk maken, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de door ons geschonken kleuterschool.

Als werkgroep van de Interkerkelijke 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe, dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enig doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?


Geweldige reactie vanuit Nepal

Vooruitlopend op de Verantwoording van de 40-dagenaktie 2020 willen wij graag de blije reactie met u delen, die wij vanuit Nepal ontvingen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is site-logo-ton-memorial-school-sailung-full-color-landscape-3.jpg
De leerlingen bedanken alle BEL-kerken voor de donatie voor een nieuw schoolgebouw

De Stichting Ton Memorial School Sailung was blij verrast met de fantastische donatie, die zij van de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes mochten ontvangen voor de bouw van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal.

Lees hier hun reactie: https://www.sailung.nl/record-donatie/


Met School meer Toekomst

Voor 2020 vraagt de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Sailung, een dorpje in Nepal aan de voet van het Himalaya-gebergte.

Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw, die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs.

De uit Laren afkomstige Ton van den Brink heeft zich jarenlang ingezet voor verbetering van het onderwijs. Helaas is Ton tijdens zijn laatste bezoek aan Sailung in 2018 overleden. Om zijn werk te kunnen voortzetten is nu de Stichting Ton Memorial School Sailung opgericht.

Ton’s contactpersoon in Sailung, Krishna Shresta, heeft zelf door sponsoring in Kathmandu kunnen studeren. Na het behalen van zijn Master Sociale Wetenschappen is hij naar zijn geboortedorp teruggekeerd, om samen met zijn vrouw Shanti een schooltje te starten. Eerst aan huis en later in een eenvoudig schoolgebouwtje, wat deels mogelijk werd gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning.

Dit schoolgebouwtje telt slechts 4 “lokaaltjes”, waardoor het aantal leerlingen wordt beperkt tot 47. De vraag naar goed onderwijs in de regio is echter groot.

Het schooltje is opgebouwd uit boomstammen en golf-platen. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond, er zijn geen ramen en de wind waait er door de spleten. Het sanitair bestaat uit een gammel bouwwerkje met daarin 2 kinder-hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. In de winter is het enorm koud en de sneeuw waait er naar binnen. In de zomer daarentegen is het er heel heet.

Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad.

Door de stichting is al heel wat voorwerk verzet het afgelopen jaar. De door de lokale autoriteiten beschikbaar gestelde grond is geëgaliseerd en de bouwtekeningen zijn klaar. In november heeft een vrijwilliger van de stichting, de uit Blaricum afkomstige Jan Post, de bouwlocatie bezcht en onder meer bij een drietal bouwbedrijven in Katmandu offertes aaangevraagd. Citaat van Jan: “Ik heb zeer veel gereisd, maar dit was wel de meest enerverende trip ooit”.

Het schoolgebouw moet uiteindelijk 3 kleuter- en 6 lagere klassen, een docentenkamer en een keukentje kunnen herbergen. Dit zal in 3 fases worden gerealiseerd. De eerste fase behelst de bouw van 8 lokalen. Hiermee zal in het tweede kwartaal 2020 worden gestart. Een hele uitdaging, maar wij hopen nu met uw steun ons steentje te kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit mooie project.

Krishna Shresta met zicht op de Himalaya

Voor meer informatie over de stichting Ton Memorial School Sailung bezoek hun website: http://www.stichtingtonsailung.nl

Verder willen wij ook graag het lopende project van Pater van Wegen steunen: Zonnepanelen voor het “Koshuis” en de school in Friersdale om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk dagelijks) uitvalt.

Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?


Schoon drinkwater voor de inwoners van Sheini.

De dorpsbewoners genieten volop van hun eigen waterpomp midden in het dorp

Dankzij de onverminderde bijdragen van parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes heeft de Interkerkeliijke 40-dagenaktie dit jaar opnieuw een aantal projecten in de Derde Wereld kunnen ondersteunen.

Onder het motto “Schoon water, bron voor een beter bestaan” is er actie gevoerd voor een waterput en een irrigatiesysteem, alsmede verbetering van de sanitaire voorzieningen in Sheini, een dorp in Ghana op de grens met Togo, waar met uw steun vorig jaar ook al een bamboeplantage is gerealiseerd. De bamboe groeit erg goed en de eerste planten kunnen al eind volgend jaar geoogst worden. Dan kan er ook mee gebouwd worden.

Daar schoon drinkwater het grootste probleem voor de inwoners van Sheini vormde, is de Stichting Barbarugo direct na onze toezegging hiermee al aan de slag gegaan en is er begin dit jaar een waterput met pomp in het midden van het dorp verrezen.

Ook met de aanleg van het irrigatiesysteem was haast geboden, om voor het begin van het regenseizoen hiermee klaar te zijn. Door de rivier af te buigen, wordt tijdens het regenseizoen het overtollige water nu naar een laag punt net buiten het dorp gestuurd, waar het in een groot bassin wordt opgevangen. Hierdoor loopt het dorp in het regenseizoen niet meer onder water en hebben de mensen voor het eerst in hun leven ook in het droge seizoen beschikking over water om de akkers te besproeien, maar ook om bijvoorbeeld de was te doen. De kosten voor dit project zijn uiteindelijk hooger uitgevallen dan oorspronkelijk beraamd, omdat de grond te hard was om met mankracht te bewerken en er dus dure machines van buitenaf eraan te pas moesten komen. Maar dankzij uw bijdragen hebben wij ook deze meerkosten kunnen vergoeden.

Tot grote verrassing van Barbarugo, of misschien wel door hun bemoeienissen in Sheini, staat het dorp nu ook bij de (regionale) overheid op de kaart. Niet alleen de verpleegpost, maar ook de inwoners van het dorp hebben inmiddels een eigen toiletvoorziening gekregen, zodat men niet meer bij nacht en ontij de bosjes in hooeft om zijn/haar behoefte te doen. Hierdoor hebben wij meer armslag gekregen voor verbetering van de inrichting en uitbreiding van de verpleegpost, waaraan momenteel nog hard gewerkt wordt.

Voor de volledige verantwoording zie het overzicht inkomsten-uitgaven 2018-2019, de balans 15-9-2019 en de verantwoording 40-dagenaktie 2019 (tekst).


Schoon water, bron voor een beter bestaan

 Poster 2019.jpeg

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van schoon water, gezondheid en hygiëne, en scholing.

Een waterput en meer voorzieningen voor Sheini in Ghana.

Vorig jaar is er in Sheini met uw steun door de Stichting Barbarugo uit Waverveen een bamboeplantage van 6 hectaren in Sheini aangelegd. Maar het duurt nog 4 jaar, voordat het bamboe groot en sterk genoeg is om voor bijvoorbeeld de bouw of verbetering van huizen en bruggen gebruikt te kunnen worden. Bouwmaterialen van elders vandaan halen is erg kostbaar. Het dorp ligt zeer geïsoleerd en is vooral in de regentijd niet of zeer moeilijk bereikbaar. Daarom willen wij ook dit jaar de dorpsbewoners helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Gebrek aan schoon drinkwater is door alle inwoners van Sheini als grootste probleem genoemd. Men is nu afhankelijk van twee verouderde waterputten, op enige afstand van het dorp gelegen en bovendien niet voor iedereen toereikend. Wij hebben daarom de Stichting Barbarugo toegezegd, dat wij actie gaan voeren voor de bouw van een waterput en pomp in het centrum van het dorp.

Huidige verpleegpost Sheini

Voor verbetering van de hygiënische omstandigheden in Sheini is het verder dringend noodzakelijk, dat de bestaande verpleegpost wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

Daarnaast is het van belang, dat er een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini komt. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water.

Hierdoor is er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar.

Drie elementaire behoeften die de levensomstandigheden van de 110 gezinnen in Sheini aanzienlijk zullen verbeteren: schoon drinkwater, gezondheidszorg en goede voedselvoorziening. Dit kan niet wachten, totdat de bamboe rijp is en de dorpsbewoners met de opbrengst in hun eigen gemeenschappelijke behoeften kunnen voorzien. Graag willen wij daarom met uw steun deze drie projecten dit jaar nog in Sheini realiseren.

Daarnaast hebben wij nog onze schoolprojecten in Nepal. Een van onze studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Wij hebben alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest ons alleen nog Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

Ook zijn wij in contact met de stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, een gebied rond de gelijknamige berg (3200  meter), in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs.

Ton’s contactpersoon in Sailung, Krishna Shresta, een gediplomeerd onderwijzer, heeft inmiddels een schooltje opgezet in Sailung, deels mogelijk gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning. Op dit moment ontvangen zo’n 40 kinderen onderwijs. Na het overlijden van Ton heeft Krishna de school naar Ton vernoemd en met de kinderen een mooie herdenkingsceremonie gehouden.

Het huidige schoolgebouwtje
Dik ingepakt les geven

De eind vorig jaar opgerichte stichting Ton Memorial School Sailung wil nu het werk van Ton voortzetten. Het huidige (hopelijk tijdelijk) schooltje is opgetrokken uit golfplaten en is verstoken van water en elektriciteit, dus ook geen verwarming.

De stichting heeft zich daarom als doel gesteld een aardbevingsbestendig schoolgebouw neer te zetten, dat onderdak biedt aan niet alleen 150 kinderen, maar waar ook volwassenen onderwijs kunnen volgen.

De bouwtekeningen zijn klaar, de lokale autoriteiten hebben de grond al beschikbaar gesteld, maar er dient nog veel werk verzet te worden, voordat er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Wij zullen dit project volgen en, indien mogelijk, ook hier met uw hulp een steentje bijdragen aan de realisatie van dit schoolgebouw.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage.

Helpt u ons hen te helpen?


De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes heeft weer dankzij uw bijdrage alle voor dit jaar gekozen projecten mogelijk kunnen maken.

Onder het motto: Bamboe, méér dan een plant……hadden wij voor 2018 als hoofdproject gekozen voor een bamboeplantage voor Sheini in Ghana. Ons streven was een plantage van 4 hectare te verwezenlijken, maar uiteindelijk hebben we de Stichting Barbarugo 6 hectare kunnen toezeggen. De coördinator van dit project in Ghana, de heer Menno Wolters, komt eind september weer naar Nederland en zal op zondag 30 september tijdens de dienst van 10.00 uur in De Ontmoetingskerk in Laren dit project en de voortgang nader toelichten. Zie ook: http://barbarugo.org en http://tiny.cc/bamboe.

Sheini transport stekjes blijft steken

18-09-06 Transport van bamboestekjes blijft in Sheini steken in de modder: regentijd!

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika.     Daar de oorspronkelijk ingediende offerte uit 2017 dateerde, diende eerst opnieuw een offerte aangevraagd te worden. Hoewel deze iets duurder uitviel, hebben wij ook voor dit project het groene licht kunnen geven: Een groter onderkomen waar 80 kinderen uit deze sloppenwijk van East-London de maaltijd kunnen gebruiken, huiswerkbegeleiding kunnen krijgen en waar life skills programma’s en indoor spelletjes georganiseerd kunnen worden. Maar ook voor workshops en trainingen aan de moeders over b.v. behandeling van Hiv-infecties en TBC.

Inmiddels is het fundament voor de nieuwbouw gelegd. Maar zoals Nomzamo, de leidster van het Isibindi-Safe Park ons schreef, is er momenteel -mede door de huidige droogte- een tekort aan bouwmateriaal in Zuid-Afrika. Ze hoopt echter voor het eind van het jaar het lokaaltje in gebruik te kunnen nemen.

 

We zullen u over de voortgang van dit project verder op de hoogte houden.

Wij hebben ook een extra donatie aan de Stichting Friersdale Eemnes kunnen doen, waardoor het pompproject voor de school van pater Wynand van Wegen in Friersdale Zuid-Afrika gerealiseerd kan worden.

 

 

Verder heeft de 40-dagenaktie ook weer in 2018 een aantal studentes in Nepal kunnen steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen.

Bovendien hebben wij de Stichting Caring Unites ook nog kunnen toezeggen, dat wij voor een moeder in Nepal, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, het schoolgeld voor haar twee jonge kinderen van 9 en 11 jaar ten minste vier jaar lang zullen financieren.Caring Unites Nepal project voorstel 2018

Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor.

Voor de financiële verantwoording klik op balans 31-07-2018 en op inkomsten-uitgaven 2017-2018. Voor de toelichting klik op Verantwoording 40-dagenaktie 2018 tekst.

 

 

 

 

 

 


De Dag van Pasen gloort…., dus tijd voor actie!

40DAGEN_Poster5-2018.indd

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

 

Dit jaar hebben wij weer twee mooie projecten:

 

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

De Stichting Barbarugo uit Waverveen zet zich al een aantal jaren in om de droogte in Afrika op een effectieve manier te bestrijden, namelijk door het aanleggen van bamboeplantages. En daarmee helpt zij ook de lokale bevolking inkomsten te genereren, boskap en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een grote afzetmarkt.

Wij willen nu, met uw steun, de Stichting Barbarugo helpen om een bamboeplantage van 4 hectare aan te leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt zo’n 110 gezinnen met totaal 280 kinderen jonger dan 10 jaar. Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een infrastructuur en sanitaire voorzieningen, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien.

Met de aanleg van een bamboeplantage wordt de eerste stap gezet voor het genereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini. Zo krijgen zij met de bamboeplant een toekomst in eigen hand!

Bamboe-stekjes 2

Bamboe-planters

 

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika

Onder het motto ”Wij luiden de BEL voor een Rondavel” hebben wij in 2016 succesvol actie gevoerd voor het Isibindi Safe Park (Zuid-Afrika). Hier worden kleine kinderen uit Duncan-Village, een krottenwijk van Buffalo-City, overdag opgevangen en kunnen hun oudere broers of zusjes daar na schooltijd hulp krijgen bij hun huiswerk en verdere praktische zaken, zoals het leren omgaan met geld en het maken van een keuze voor een opleiding. In het voorjaar van 2017 is een delegatie vanuit de gezamenlijke BEL-kerken op bezoek geweest in Duncan Village. Tijdens dit bezoek is ons al gebleken, dat er dringend behoefte is aan een extra accommodatie voor de kinderen. Het door ons geschonken gebouwtje is namelijk alleen voor de kleintjes bedoeld. Maar bij slecht weer maken ook de oudere kinderen hier gebruik van en dit zorgt nogal eens voor problemen, aangezien er maar ruimte is voor max. 40 kinderen.

Isibindi kinderen kantoortje

Door ruimtegebrek wijken de kleintjes uit naar het kantoortje.

Het Safe Park vraagt nu om een onderkomen waar 80 kinderen in passen. Het is de bedoeling om dit nieuwe onderkomen ook te gaan gebruiken voor huiswerkbegeleiding, het organiseren van life skills programma’s en indoor spelletjes. Graag zouden wij dit mooie project met uw steun willen afronden met de bouw van deze extra accommodatie.

Zie ook onder Projecten/Actueel of download hier onze folder 40-dagenaktie 2018

 

 


Wij houden u graag op de hoogte over de voortgang van onze projecten.

Irrigatieproject Nepal succesvol afgerond

20170329_152020Water, elke druppel telt…. was onze slogan dit jaar en in Nepal is de Child Welfare Organization (CWON) direct na onze toezegging begonnen met de aanleg van het irrigatiesysteem. Met hulp van de lokale bevolking is 11,5 km pijpleiding gelegd en 9 watertanks van elk 1000 liter geplaatst. Naast training in het onderhouden van het irrigatiesysteem, kregen de dorpelingen ook onderricht in het verbouwen van groente. Verder zijn er enkele wasplaatsen gerealiseerd, waardoor ook de hygiënische omstandigheden aanzienlijk zijn verbeterd. Klik op Nepal irrigatieproject 2017 verantwoording voor de financiële verantwoording, die wij van CWON ontvingen.

20170327_120603   20170327_114121           DSC03779

Voortgang kleuterschooltje in Tanzania

Van de Stichting Mzee Kambee ontvingen wij recent een update en enkele foto’s over de voortgang van dit project. Eerst is er een comité in het dorp opgericht, dat toeziet op de bouw van het klaslokaaltje. Daarna zijn de betreffende autoriteiten ingelicht en de benodigde administratieve toestemming c.q. registratie afgerond. In september is er begonnen met leeghalen en opruimen van de bouwkavel en in oktober is er daadwerkelijk begonnen met het inmeten en uitgraven voor de fundatie van het gebouwtje. Uit deze grondige en democratische aanpak blijkt in ieder geval dat dit project binnen de lokale Masaai gemeenschap breed wordt gedragen.

Bouw kleuterschool Tanzania 1     Bouw kleuterschool Tanzania 2

Officiële opening landbouwschool Panama

Zoals eerder gemeld, heeft dit project, waarvoor wij in 2016 actie hebben gevoerd, aanvankelijk wat vertraging opgelopen door ernstige gezondheidsklachten van Pater Roberto. Maar nu heeft hij ons trots kunnen berichten, dat de landbouwschool in Cerro Plata op 10 juni 2017 officieel in gebruik is genomen. De naam van de school is “Escuela Agropedagògica Padre Pedro Hulsebosch”. Pater Piet Hulsebosch is de enig nog in leven zijnde en inmiddels 91-jarige Kruisvaarder van Sint Jan in Panama. Alle dagen is hij nog actief als priester in verschillende kerken.

Noticia-1a-150x150     Noticia-1c-150x150     Noticia-1b-150x150     Noticia-1d-150x150

Deze mooie resultaten konden alleen worden gerealiseerd dank zij uw hulp.

Maar we zitten niet stil. De werkgroep van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes beraadt zich alweer over enkele mooie en interessante projecten voor de komende vastenactie, waarvoor wij hopelijk weer op uw hulp mogen rekenen.


Wij hebben wederom gezinnen in de allerarmste gebieden een kans op een beter leven kunnen bieden.

PC De Levensboom actie 2017

PC De Levensboom actie 2017

 

Dankzij uw steun kunnen meer kinderen in de allerarmste landen toegang krijgen tot goed onderwijs.

 

Met name willen wij hierbij de leerlingen van de basisscholen PC De Levensboom, De Binckhorst-St. Jan en Het Noorderlicht in het bijzonder bedanken voor hun inzet, wat totaal de fantastische opbrengst van ruim € 3.200,– heeft opgeleverd.

 

Water, elke druppel telt … !

Dat was ons motto voor de vastenactie 2017 met als hoofdproject een irrigatiesysteem voor een drietal dorpjes in Nepal. Zo’n 67 families kunnen nu niet alleen in hun eigen levensonderhoud voorzien, maar ook over schoon drinkwater beschikken, waardoor hun leefomstandigheden op hygiënisch gebied sterk worden verbeterd.

DSC00555

Logo Mzee Kambee

 

Ook de stichting Mzee Kambee, die zich inzet voor een Masaai gemeenschap in Tanzania, is zeer blij met uw donatie, waardoor nu een lang gekoesterde wens gerealiseerd kan worden: een nieuw klaslokaaltje en nieuw lesmateriaal voor de kansarme kinderen in Nadanya en omstreken (zie ook http://www.stichtingmzeekambee.nl) .

logo-friersdale

Ook het nog ontbrekende schoolmeubilair voor de 2 nieuwe klaslokalen van de school van Pater Wynand van Wegen in Friersdale Zuid-Afrika kon worden aangeschaft.

 

Met uw bijdragen hebben wij ook dit jaar weer een aantal kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst kunnen bieden. Water, elke druppel telt, dus elk centje helpt! Niet op z’n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor de door ons gekozen projecten. Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor.

Voor de financiële verantwoording klik op: Verantwoording fin. 2016-2017 , balans 01-08-2017  en op Verantwoording 40-dagenaktie 2017-1.

 


Mooie acties in Blaricum ten bate van de Interkerkelijke 40-dagenaktie

Kruiskuilers Lentebal 2017Het Lentebal in Het Vitus

Op zaterdag 1 april wordt door De Kruiskuilers in het Vitusgebouw te Blaricum weer een Lentebal georganiseerd. Het belooft weer een (ont)span-nende avond te worden, want De Kruiskuilers “Flikken het in Blaricum”. De opbrengst van deze avond zal weer traditiegetrouw ten goede komen aan de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes.

 

De Passie

Kruisweg-statie-Jan-Toorop-150x150

Statie Jan Toorop

Blaricum

st. vituskerk

 

Na het succes van vorig jaar zal op zondag-middag 2 april zal om 15.30 uur in de St. Vituskerk in Blaricum weer een Passie-uitvoering ten gehore worden gebracht. Dit keer wordt het lijdensverhaal belicht vanuit het oogpunt van Maria, de moeder van Jezus. Cuno Lavaleije heeft het verhaal geschreven en hij zal ook de verteller zijn. Het Timeless koor, onder leiding van Henri Boelen, levert weer de muzikale bijdrage door het zingen van passende liederen, waarin wordt getracht het verhaal naar onze tijd te halen.

Na afloop is er een deurcollecte waarin om een vrijblijvende bijdrage wordt gevraagd. De opbrengst zal, na aftrek van de onkosten, ook hier weer ten goede komen aan de interkerkelijke 40-dagenaktie. Voor meer info zie ook De Passie 2017 flyer.

“Water, elke druppel telt….. dus elk centje helpt”   is het motto voor de scholieren op de KB Bernardus. En elke bijdrage helpt bij het realiseren van onze doelstellingen voor dit jaar: Een irrigatieproject in Nepal, een kleuterschooltje in Tanzania en schoolmeubilair voor de RK Friersdale school van Pater Wynand van Wegen in Zuid-Afrika.

Het belooft een mooi weekend te worden!